ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀਲ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋ ਨਾਗੀਨ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਜੋਗੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ

Tags

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸੋ ਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਘੁੱ ਟ ਦੁੱਧ ਹੀਪਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਗੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ

ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਐਫ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਪਜ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ

ਜੜ੍ਹੀ ਬੂਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਤਾ ਉਹ ਦਵਾਈ ਬਾਬਾ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਖ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਹੈ ਉਤੋਂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਭੱਜਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਛਿੜਕਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤਾਂ ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਬਾਬਾ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ

ਝੋਲਾ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਡਾ ਕੇ ਭੱਜ ਉੱਠਦੇ ਹਨ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱ ਟ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਭੱਜਦਾ ਭੱਜਦਾ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ

ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਦੇਸੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿਚ ਇਕ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜੋਗੀ ਸੋ ਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਘੁੱ ਟ ਦੁੱਧ ਹੀਪਿਆ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਗ੍ਹਾ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਾਮਬਾਣ ਇਲਾਜ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਕਦੇ

ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਗੋ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਾਜਰਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣਾ ਮੇਰੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ