15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ

Tags

15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਮਾਸੁਮ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਸੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਐਥੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਸਵਣਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਪਾਓ ਬਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਜਾ ਜਿਆਦਾ ਦੇਵੋ ਛੋਟੋ ਪੋਤ ਉਠ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਆਹ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਤੀ ਸੀ ਲੈ ਆਹ ਦਵਾਈ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕੋਠੀ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਐ ਨਰਕ ਦੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਆਹ ਦੇਖੋ ਕਿਥੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਉਤੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਦਾ ਹੈ ਆ ਜਾ ਉਠ ਖੜ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕੱਲ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਉਣ ਦੇਆ ਹੈ 4ਕ ਡੰਗਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੇ ਗੋਹਾ ਸੁੱਟਣ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਭਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਊ ਨਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕੋਟਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਓਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾਲ ਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ