ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਚੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਥਾਣੇ! ਫੇਰ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਲੋ

Tags