ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਫੇਰੀ ਰੱਜ ਕੇ ਡਾਂਗ! ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਡਿੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ!

Tags