ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਮ, ਘਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਿਓ ਬਾਹਰ!

Tags