ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਓਐਸਡੀ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਬੈਂਸ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਦੇ

Tags